ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Ασφάλεια Προστασίας για Εμπειρίες

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Ασφάλεια Προστασίας για Εμπειρίες

Τι είναι η Ασφάλεια Προστασίας για Εμπειρίες;

Το πρόγραμμα Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες παρέχει στους οικοδεσπότες εμπειριών κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικό τραυματισμό ή ζημιά σε ιδιοκτησία επισκεπτών ή τρίτων, λόγω ατυχήματος κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας που παρείχε ο οικοδεσπότης. Το πρόγραμμα Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες δεν καλύπτει οικοδεσπότες για ζημιές ή απώλειες στη δική τους ιδιοκτησία που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εμπειρίας.

Το πρόγραμμα Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες στην Ιαπωνία παρέχει κάλυψη βάσει συμβολαίου που εκδίδεται από τη Sompo Japan Insurance Inc. χωρίς επιπλέον κόστος για οικοδεσπότες.

Για να μάθετε πώς να υποβάλετε αίτημα πληρωμής βάσει του προγράμματος Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες, δείτε τις παρακάτω πληροφορίες.

Χώρες που περιλαμβάνονται
Η κάλυψη του προγράμματος Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες επεκτείνεται σε οικοδεσπότες από όλο τον κόσμο, με εξαίρεση τις δικαιοδοσίες που υπόκεινται στη νομοθεσία των ΗΠΑ για την επιβολή κυρώσεων.

Η Ασφάλεια Προστασίας για Εμπειρίες στην Ιαπωνία παρέχεται στο πλαίσιο ξεχωριστού συμβολαίου με τη Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά όρια και όροι κάλυψης.

Χώρες που περιλαμβάνονται
Η κάλυψη του προγράμματος Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες επεκτείνεται σε οικοδεσπότες από όλο τον κόσμο, με εξαίρεση τις δικαιοδοσίες που υπόκεινται στη νομοθεσία των ΗΠΑ για την επιβολή κυρώσεων.

Η Ασφάλεια Προστασίας για Εμπειρίες στην Ιαπωνία παρέχεται στο πλαίσιο ξεχωριστού συμβολαίου με τη Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά όρια και όροι κάλυψης.

Χώρες που περιλαμβάνονται
Η κάλυψη του προγράμματος Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες επεκτείνεται σε οικοδεσπότες από όλο τον κόσμο, με εξαίρεση τις δικαιοδοσίες που υπόκεινται στη νομοθεσία των ΗΠΑ για την επιβολή κυρώσεων.

Η Ασφάλεια Προστασίας για Εμπειρίες στην Ιαπωνία παρέχεται στο πλαίσιο ξεχωριστού συμβολαίου με τη Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικά όρια και όροι κάλυψης.

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη;

Η τρέχουσα περίοδος ισχύος του ασφαλιστήριου συμβολαίου στο οποίο βασίζεται το πρόγραμμα Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου 2023 και λήγει στις 31 Ιουλίου 2024.

Ποιος πληροί τις προϋποθέσεις κάλυψης;
Οι οικοδεσπότες εμπειριών καλύπτονται από το πρόγραμμα Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες, αν το περιστατικό που έχει ως αποτέλεσμα νομική ευθύνη για σωματικό τραυματισμό ή για αξίωση λόγω ζημιάς σε ιδιοκτησία προκύψει κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας που παρέχεται από τον οικοδεσπότη εντός της περιόδου ισχύος του συμβολαίου.

Ως εμπειρία ορίζεται η δραστηριότητα που προσφέρεται από οικοδεσπότες εμπειριών και στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής της Airbnb.

Ως οικοδεσπότης εμπειρίας ορίζεται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εγκριθεί για να καταχωρήσει μια εμπειρία στον ιστότοπο ή την εφαρμογή της Airbnb.

Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου ορισμού, ως οικοδεσπότης εμπειρίας νοείται επίσης:

(i) ένα τρίτο μέρος που δημιουργεί ένα δρομολόγιο ή διοργανώνει μία ή περισσότερες εμπειρίες για επισκέπτες στην Airbnb, ακόμα και αν δεν παρέχει άμεσα την εμπειρία, και

(ii) ένας συνοικοδεσπότης που παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με μια εμπειρία, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που συνάπτουν σύμβαση με τον οικοδεσπότη της εμπειρίας, για να παρέχουν έναν χώρο σε σχέση με μια εμπειρία.

Ποιος πληροί τις προϋποθέσεις κάλυψης;
Οι οικοδεσπότες εμπειριών καλύπτονται από το πρόγραμμα Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες, αν το περιστατικό που έχει ως αποτέλεσμα νομική ευθύνη για σωματικό τραυματισμό ή για αξίωση λόγω ζημιάς σε ιδιοκτησία προκύψει κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας που παρέχεται από τον οικοδεσπότη εντός της περιόδου ισχύος του συμβολαίου.

Ως εμπειρία ορίζεται η δραστηριότητα που προσφέρεται από οικοδεσπότες εμπειριών και στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής της Airbnb.

Ως οικοδεσπότης εμπειρίας ορίζεται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εγκριθεί για να καταχωρήσει μια εμπειρία στον ιστότοπο ή την εφαρμογή της Airbnb.

Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου ορισμού, ως οικοδεσπότης εμπειρίας νοείται επίσης:

(i) ένα τρίτο μέρος που δημιουργεί ένα δρομολόγιο ή διοργανώνει μία ή περισσότερες εμπειρίες για επισκέπτες στην Airbnb, ακόμα και αν δεν παρέχει άμεσα την εμπειρία, και

(ii) ένας συνοικοδεσπότης που παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με μια εμπειρία, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που συνάπτουν σύμβαση με τον οικοδεσπότη της εμπειρίας, για να παρέχουν έναν χώρο σε σχέση με μια εμπειρία.

Ποιος πληροί τις προϋποθέσεις κάλυψης;
Οι οικοδεσπότες εμπειριών καλύπτονται από το πρόγραμμα Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες, αν το περιστατικό που έχει ως αποτέλεσμα νομική ευθύνη για σωματικό τραυματισμό ή για αξίωση λόγω ζημιάς σε ιδιοκτησία προκύψει κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας που παρέχεται από τον οικοδεσπότη εντός της περιόδου ισχύος του συμβολαίου.

Ως εμπειρία ορίζεται η δραστηριότητα που προσφέρεται από οικοδεσπότες εμπειριών και στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής της Airbnb.

Ως οικοδεσπότης εμπειρίας ορίζεται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εγκριθεί για να καταχωρήσει μια εμπειρία στον ιστότοπο ή την εφαρμογή της Airbnb.

Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου ορισμού, ως οικοδεσπότης εμπειρίας νοείται επίσης:

(i) ένα τρίτο μέρος που δημιουργεί ένα δρομολόγιο ή διοργανώνει μία ή περισσότερες εμπειρίες για επισκέπτες στην Airbnb, ακόμα και αν δεν παρέχει άμεσα την εμπειρία, και

(ii) ένας συνοικοδεσπότης που παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με μια εμπειρία, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που συνάπτουν σύμβαση με τον οικοδεσπότη της εμπειρίας, για να παρέχουν έναν χώρο σε σχέση με μια εμπειρία.

Όρια ευθύνης
Το πρόγραμμα Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες παρέχει κάλυψη με όριο έως και 100.000.000 γιεν Ιαπωνίας ανά περιστατικό.

Όρια ευθύνης
Το πρόγραμμα Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες παρέχει κάλυψη με όριο έως και 100.000.000 γιεν Ιαπωνίας ανά περιστατικό.

Όρια ευθύνης
Το πρόγραμμα Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες παρέχει κάλυψη με όριο έως και 100.000.000 γιεν Ιαπωνίας ανά περιστατικό.

Τι δεν καλύπτει η Ασφάλεια Προστασίας για Εμπειρίες;

Τι δεν καλύπτει η Ασφάλεια Προστασίας για Εμπειρίες;

Τι δεν καλύπτει η Ασφάλεια Προστασίας για Εμπειρίες;

Από την Ασφάλεια Προστασίας για Εμπειρίες εξαιρούνται κυρίως:

 • Ευθύνη που προκαλείται από εσκεμμένη πράξη του οικοδεσπότη
 • Ευθύνη που προκλήθηκε από πόλεμο, ξένη χρήση στρατιωτικής βίας, επανάσταση, εξέγερση, πολιτική αναταραχή ή ένοπλη εξέγερση
 • Ευθύνη για συγγενείς στην οικία του οικοδεσπότη
 • Ευθύνη που προκαλείται από σωματική αναπηρία που υφίσταται υπάλληλος του οικοδεσπότη κατά τη διάρκεια εργασίας για τον οικοδεσπότη
 • Ευθύνη που προκαλείται από σύστημα αποχέτευσης ή εξάτμιση
 • Ευθύνη που ενισχύεται από μια ειδική συμφωνία σχετικά με τις ζημιές ανάμεσα στον οικοδεσπότη και άλλα άτομα
 • Πυρηνικός κίνδυνος, κίνδυνος από αμίαντο, κίνδυνος από ρύπανση
 • Κίνδυνος επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Ευθύνη που προκύπτει από κατοχή, λειτουργία και συντήρηση αεροσκάφους ή αυτοκινήτου, ή κατοχή, λειτουργία και συντήρηση σκάφους ή οχήματος εκτός της εγκατάστασης
 • Ευθύνη για αγαθά ή τρόφιμα και ποτά που δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των οικοδεσποτών ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των οικοδεσποτών και είναι εκτός της ιδιοκτησίας
 • Ευθύνη που προκύπτει από ζημιά στα υλικά που πρόκειται να παραδοθούν κ.λπ.
 • Αξιώσεις βάσει ασφάλισης
  Ενημερώστε αμέσως την Airbnb αν αντιληφθείτε σωματικό τραυματισμό ή ζημιά στην ιδιοκτησία που ενδέχεται να καλύπτεται από την παρούσα πολιτική.

  Αξιώσεις βάσει ασφάλισης
  Ενημερώστε αμέσως την Airbnb αν αντιληφθείτε σωματικό τραυματισμό ή ζημιά στην ιδιοκτησία που ενδέχεται να καλύπτεται από την παρούσα πολιτική.

  Αξιώσεις βάσει ασφάλισης
  Ενημερώστε αμέσως την Airbnb αν αντιληφθείτε σωματικό τραυματισμό ή ζημιά στην ιδιοκτησία που ενδέχεται να καλύπτεται από την παρούσα πολιτική.
  Η παρούσα σύνοψη της Ασφάλειας Προστασίας για Εμπειρίες δεν περιλαμβάνει όλους τους όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Για να ζητήσετε ένα αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου, επικοινωνήστε με την Aon Japan Ltd. και συμπεριλάβετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην Airbnb.