Στοιχεία εταιρείας

Πάροχος ιστοσελίδας:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Ireland

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell και Andrea Finnegan
ΑΦΜ: IE9827384L
Αριθμός εμπορικού μητρώου: (Γραφείο μητρώου εταιρειών Ιρλανδίας) IE 511825

Στοιχεία επικοινωνίας:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.gr/help/contact_us

Συμβαλλόμενο μέρος για υπηρεσίες πληρωμών για χρήστες με τόπο κατοικίας ή επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τη Ρωσία:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
Λονδίνο
EC4V 6JA
Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός εταιρείας: 09392688
Διευθυντές: Quent Rickerby, Bart Rubin και Sam Shrauger

Η Airbnb Payments UK Limited είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος με αριθμό αναφοράς 900596.

Συμβαλλόμενο μέρος για υπηρεσίες πληρωμών για χρήστες με τόπο κατοικίας ή επιχείρηση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Λουξεμβούργο

Αριθμός εταιρείας: B230618
Διευθυντές: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin και Sam Shrauger

Η Airbnb Payments Luxembourg S.A. είναι εξουσιοδοτημένη και διέπεται από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα ("CSSF") με αριθμό αναφοράς Z21.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Λάβετε υπόψη ότι η Airbnb δεν δεσμεύεται ούτε είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί διαφορετική οντότητα επίλυσης διαφορών για την επίλυση διαφορών με τους καταναλωτές.

Πληροφορίες σχετικά με τους μέσους μηνιαίους ενεργούς παραλήπτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2, του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), οι επιγραμμικές πλατφόρμες υποχρεούνται να δημοσιεύουν "πληροφορίες σχετικά με τους μέσους μηνιαίους ενεργούς παραλήπτες της υπηρεσίας στην Ένωση" έως τις 17 Φεβρουαρίου 2023 και στη συνέχεια κάθε έξι μήνες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολογικής σκέψης 77, έχουμε υπολογίσει ότι ο μέσος όρος των μηνιαίων ενεργών παραληπτών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 1 Φεβρουαρίου 2023 - 31 Ιουλίου 2023 είναι περίπου 38.8M.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να δημοσιεύουμε πληροφορίες σχετικά με τους μέσους μηνιαίους ενεργούς παραλήπτες της υπηρεσίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε έξι μήνες σύμφωνα με το άρθρο 24(2) DSA.