Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Οδηγίες

Πληροφορίες για τους Superhost

Superhost είναι ένας οικοδεσπότης που κάνει τα αδύνατα δυνατά για να προσφέρει εξαιρετική φιλοξενία. Οι επισκέπτες μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν έναν Superhost από το σήμα που εμφανίζεται στην καταχώρηση και το προφίλ του στην Airbnb.

Κριτήρια για την ιδιότητα Superhost

Όλοι μπορούν να γίνουν Superhost και δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση. Μπορείτε να αποκτήσετε την ιδιότητα Superhost λαμβάνοντας θετικές κριτικές, απαντώντας γρήγορα και αποφεύγοντας τις ακυρώσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κριτήρια για να γίνετε Superhost.

Διατήρηση της ιδιότητας Superhost

Ελέγχουμε την απόδοση των Superhost 4 φορές τον χρόνο, για να διασφαλίσουμε ότι αναδεικνύουμε τους καλύτερους. Μάθετε περισσότερα για τη διατήρηση της ιδιότητας Superhost.

Σημείωση: Η Airbnb δεν επιδοκιμάζει και δεν στηρίζει οικονομικά οικοδεσπότες, Superhost ούτε καταχωρήσεις. Ισχύουν οι Όροι για τους Superhost.

Πλεονεκτήματα της ιδιότητας Superhost

Οι Superhost έχουν μεγαλύτερη προβολή, περισσότερες δυνατότητες κέρδους και πρόσβαση σε αποκλειστικές ανταμοιβές. Αν είστε ήδη Superhost, μπορείτε να διεκδικήσετε ανταμοιβές στη διεύθυνση airbnb.com/hosting/rewards. Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας στην Airbnb.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

 • Οικοδεσπότης

  Διατήρηση της ιδιότητας Superhost

  Οι οικοδεσπότες μπορούν να αποκτήσουν, να διατηρήσουν ή να χάσουν την ιδιότητα Superhost ανάλογα με το αν πληρούν όλες τις απαιτήσεις.
 • Οικοδεσπότης

  Πώς να παρακολουθείτε την ιδιότητα Superhost

  Μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης οικοδεσπότη για να παρακολουθήσετε την πρόοδό σας σε σχέση με καθεμία από τις απαιτήσεις για την ιδιότητα …
 • Επισκέπτης

  Πώς μπορείτε να γίνετε Superhost

  Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση για να γίνετε Superhost. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις του προγράμματος κατά την τριμηνιαία ημερομηνία αξιολ…
Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή